BRANQUES
CASTORS I LLÚDRIGUES
Edat: de 5 a 8 anys.
Lema: "Riu amunt".

Els castors i les llúdrigues tenen una gran capacitat imaginativa. En les activitats i jocs aprenen a dominar allò que els és desconegut, a compartir i a respectar i a participar de la vida col·lectiva. Se'ls transmetren hàbits de comportament amb el grup, d'ordre al Cau, d'higiene personal, etc.

LLOPS I DAINES
Edat: de 9 a 11 anys.
Lema: "Tant com puc".

Els llops i les daines ja formen part d'un gran grup. S'intenta que es relacionin amb tothom de la branca i comprenguin el valor de la diversitat de les persones. El treball en petit grup, les sisena, els obliga a prendre responsabilitats i a ser una mica autònoms.

RÀNGERS I NOIES GUIA
Edat: d'11 a 14 anys.
Lema: "Sempre a punt".

Actuen en petits grups de cinc o sis nois i noies, les patrulles, en les que cada membre assumeix una responsabilitat concreta i es compromet a col·laborar amb els altres. L'aventura es planteja a l'escolta com una exploració i descobriment d'ell mateix i del món que l'envolta.

PIONERS I CARAVEL·LES
Edat: de 14 a 17 anys.
Lema: "Fent camí".

En aquesta etapa es proposa una educació per la participació, la confiança i la responsabilitat. Se'ls proposa lluitar per un món més just, per això se'ls ofereix l'oportunitat d'actuar, a través del Projecte, que els prepara per ser més actius i compromesos amb el seu entorn.

TRUC
Edat: de 17 a 19 anys.
Lema: "Fent servei".

Es presenten dues grans etapes per mitjà de les quals arribar a la seva autonomia. Es comença per un procés de coneixença de grup, on enforteixen llaços i aprenen a confiar en si mateixos i a fer confiança en els companys. Després el grup s'involucra en accions de servei segons les seves inquietuds, que són d'utilitat per la comunitat.

Facebook

Twitter

C/ d'en Moles, 31, 08302 Mataró