ESCOLTISME

Escoltisme és el moviment internacional dels Boy i Girls Scouts a Catalunya. És un moviment d'abast mundial que treballa pel desenvolupament integral dels joves a través de d'educació en el lleure fundat l'any 1907 a Anglaterra, per Sir Robert Baden-Powell general d'exercit britànic, que posteriorment es va estendre a gran nombre de països.

Actualment l'escoltisme es definex com Un moviment educatiu per a gent jove, autogovernat, independent i no partidista, de base voluntària, obert a tothom sense distinció d'origen, nacionalitat, raça o creença, d'acord amb una finalitat i uns principis compartits i un mètode propi, i institucionalment estructurat en dues organitzacions internacionals: l'Organització Mundial del Moviment Escolta i l'Associació Mundial de Noies Guies i Noies Escoltes.

FINALITAT

La finalitat del moviment escolta és contribuir a l'autodesenvolupament dels nois i noies perquè assoleixin el màxim del seu potencial físic, intel·lectual, social i espiritual com a individus, com a ciutadans responsables i com a membres de les seves comunitats local, nacional i internacional.

MÈTODE EDUCATIU

El mètode escolta és una suma interdependent d'elements educatius que formen un tot integrat i unificat per assolir la finalitat del moviment. Cadascun dels elements del mètode té una funció educativa que complementa la incidència dels altres, i per això en dur-lo a terme s'han de donar tots els elements alhora. El mètode escolta es defineix com un sistema d'autoeducació progressiva mitjançant:

- Uns principis compartits i el compromís envers aquests principis (Llei i Promesa Escolta).
- Aprendre fent.
- El treball en equip.
- La interacció entre joves i adults (educands i educadors).
- Progressió personal.
- Activitats a la natura.
- Un marc simbòlic.

Actualment, l'escoltisme és present a 216 països, amb més de 38 milions d'escoltes d'ambdós sexes.

LLEI ESCOLTA

1) Ens esforcem a merèixer confiança i fem confiança a tothom.
2) Vivim la nostra fe i respectem les conviccions dels altres.
3) Aprenem a ser útils i a fer servei.
4) Som germans de tothom i treballem per la pau.
5) Som fidels al nostre país i ens sentim ciutadans del món.
6) Defensem la natura i protegim la vida.
7) Aprenem a viure en equip i tot ho fem entre tots.
8) Som decidits i afrontem les dificultats sense por.
9) Estimem el treball i volem fer bé les coses.
10) Aprenem a estimar i a jugar net.

Facebook

Twitter

C/ d'en Moles, 31, 08302 Mataró